Ordens- og fraværsregler

Skolen benyttes hver dag af et stort antal elever, studerende, kursister og ansatte. Det er derfor vigtigt, at vi alle overholder nogle få praktiske regler, for at alle kan føle sig godt tilpas på skolen og få glæde af undervisningen og miljøet.

På CELF har vi til opgave at uddanne fremtidens arbejdskraft og samtidig gøre eleverne til aktive samfundsborgere. Derfor har vi i vores pædagogiske værdigrundlag besluttet 3 indsatsområder, som er grundlaget for vores daglige samvær på skolen:

  1. Vi vil gennem systematisk planlægning skabe trygge rammer for din læring, og med afsæt i dine forudsætninger, sikre at du får de udfordringer og den hjælp, som gør, at du kommer igennem uddannelsen på normeret tid.
  2. Du vil opleve tydelig og anerkendende klasseledelse med det formål at øge din motivation og din læring.
  3. Vi vil arbejde for at skabe tillidsfulde relationer mellem dig og dine klassekammerater og til dine lærere, og vi vil løbende følge op på din faglige udvikling og på vores egen praksis.

Ordensreglerne på CELF

Vores lokaler og inventar

Pas godt på skolen, inventaret og omgivelserne. Meddel straks til en af de ansatte, hvis der er noget, der ikke fungerer. Bemærk at kaffemaskiner ikke må tilsluttes i lokalerne på grund af brandfare.

Alkohol og rusmidler

Indtagelse af alkohol og rusmidler er uforenelige med undervisningen, og derfor er det forbudt at indtage eller sælge alkohol eller rusmidler på skolen. Du må heller ikke opholde dig på skolen i påvirket tilstand. Vi henviser til skolens misbrugspolitik, som indeholder en samlet beskrivelse af konsekvenser og sanktioner.

Røgfri skole

Det er forbudt at ryge i skole- og arbejdstiden. Forbuddet gælder også E-cigaretter og snus.

Mobning, trusler og vold

Du skal være tryg, mens du opholder dig på CELF. Derfor accepterer vi ikke mobning, trusler eller voldelig adfærd. Oplever du eller udsættes du for ovenstående, skal du meddele det til din kontaktlærer, som vil tage de nødvendige skridt jævnfør skolens procedurer og regler.

Film og fotooptagelse på skolens grund

Da skolens område er privat, er det ikke tilladt at fotografere eller lave lyd og videooptagelser uden modpartens samtykke.

Forsikringsregler:
Vær opmærksom på, at du er erstatningspligtig for hærværk og skader, som du forvolder på skolens eller andres ejendom. Hærværk og tyveri vil blive meldt til politiet. Derfor skal du sikre dig, at du er dækket ind af egen eller forældres forsikring. Skolens forsikring dækker ikke tyveri og hærværk på dine ejendele.

Overtrædelse af ordensregler

Overtrædelse af skolens regler kan medføre forskellige sanktioner, så som skærpede vilkår, tidsbestemt hjemsendelse eller bortvisning.

Se den fulde ordlyd af ordensreglerne her.